Prezydent podpisał nowelizację Prawa telekomunikacyjnego

Zrodlo informacji: Urząd Komunikacji Elektronicznej

10 grudnia Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Prawa telekomunikacyjnego dostosowującego polskie przepisy do uregulowań Unii Europejskiej. Nowe przepisy wejdą w życie 30 dni po ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

Zmiany wynikające z uregulowań europejskich mają na celu rozszerzenie uprawnień abonentów i użytkowników, wzmocnienie ochrony danych osobowych oraz zwiększenie konkurencyjność w zakresie usług telekomunikacyjnych.

Nowelizacja wprowadza m.in. możliwość zawierania umowy w formie elektronicznej oraz obowiązek informowania klienta o przekroczeniu limitu transmisji danych. Niezwykle ważne jest także skrócenie do jednego dnia czasu przeniesienia numeru do innej sieci telekomunikacyjnej. Dodatkowo nowe przepisy skracają do 12 miesięcy (z dotychczasowych 24) czas retencji danych przechowywanych przez operatorów.

Szczególne znaczenie dla wszystkich konsumentów mają zapisy ustawy dotyczące umów, regulaminów i cenników, które muszą mieć formę zrozumiałą i dostępną dla klientów. Z chwilą wejścia w życie nowych przepisów operatorzy utracą możliwość narzucania abonentom długoterminowych i niekorzystnych umów – pierwsza umowa nie będzie mogła obowiązywać dłużej niż dwa lata. Konsumenci zyskują także możliwość zawierania umów na czas krótszy niż rok.

Kolejna ważna zmiana to możliwość zawarcia umowy drogą elektroniczną, za pomocą formularzy dostępnych na stronach internetowych operatorów. Nowe przepisy wspomagają konsumenta w świadomym podejmowaniu decyzji o zawarciu umowy, którą można będzie zawierać bez konieczności składania wizyty w punktach i salonach obsługi klienta oraz po dokładnym zapoznaniu się z proponowanymi warunkami umowy.

A więc jak już wcześniej pisałem nowe zmiany powinny w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy jakości usług telekomunikacyjnych. Nowe Prawo Telekomunikacyjne bez wątpienia dostarcza silnego narzędzia do walki z nieuczciwymi praktykami operatorów. Dobrym przykładem jest choćby przeniesienie numeru do innego operatora. Obecna ustawa nie określa bezwzględnego terminu w jakim ma nastąpić przeniesienie. Operatorzy skutecznie zabezpieczyli się klauzulami w umowach, gdzie drobną czcionką zastrzega się możliwość wydłużenia czasu np gdy klient w formularzu pomylił się w mało istotnej kwestii lub nie wypełnił wszystkich wymaganych pól. Klienci dodatkowo narzekali na bardzo zawiłe i niezrozumiałe dla nich pytania w tych formularzach. Jednym słowem robiło się wszystko aby jak najbardziej utrudnić albo przynajmniej wydłużyć czas przeniesienia numeru.

Fragment Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Art. 71.
1. Abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do publicznej sieci
telefonicznej może żądać przy zmianie dostawcy usług przeniesienia przydzielonego numeru do
istniejącej sieci operatora na:
1) obszarze geograficznym – w przypadku numerów geograficznych;
2) terenie całego kraju – w przypadku numerów niegeograficznych.
1a. (uchylony).
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przenoszenia numerów pomiędzy stacjonarnymi i ruchomymi
publicznymi sieciami telefonicznymi.
3. Za przeniesienie przydzielonego numeru nie pobiera się opłat od abonenta.
4. Prezes UKE prowadzi bazę danych zawierającą przeniesione numery, o których mowa w ust. 1.
5. Operator publicznej sieci telefonicznej jest obowiązany połączyć tę sieć bezpośrednio lub za
pośrednictwem publicznej sieci telefonicznej innego operatora z bazą danych, o której mowa w ust.
4. Operator publicznej sieci telefonicznej jest obowiązany dokonywać na bieżąco aktualizacji bazy
danych, o której mowa w ust. 4.
Art. 71a.
Abonent, o którym mowa w art. 71, żądając przeniesienia przydzielonego numeru może rozwiązać umowę z dotychczasowym dostawcą usług bez zachowania terminów wypowiedzenia określonych w rozwiązywanej umowie. W takim przypadku abonent jest obowiązany do uiszczenia opłaty dotychczasowemu dostawcy usług w wysokości nieprzekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia, nie wyższej jednak niż opłata abonamentowa za jeden okres rozliczeniowy, powiększonej o roszczenie związane z ulgą przyznaną abonentowi obliczoną proporcjonalnie do czasu pozostającego do zakończenia trwania umowy.
Art. 72.
1. Abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej operatora o znaczącej pozycji rynkowej może wybrać dowolnego
dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych, którego usługi są dostępne w połączonych
sieciach.
2. Z tytułu dokonania wyboru dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych, o którym mowa
w ust. 1, nie przysługuje roszczenie w stosunku do abonenta.
3. Kierując się potrzebami abonentów w zakresie wyboru dostawcy usług, Prezes UKE, po
przeprowadzeniu zgodnie z art. 21 analizy rynku usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej, może w drodze decyzji, o której mowa w art. 24, nałożyć na wyznaczonego operatora o
znaczącej pozycji na tym rynku obowiązek realizacji na rzecz abonentów przyłączonych do jego sieci
uprawnienia, o którym mowa w ust. 1.
Art. 73.
Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, warunki korzystania z
uprawnień, o których mowa w art. 69-72, uwzględniając dostępność usług telefonicznych, możliwości
techniczne publicznych sieci telefonicznych oraz istniejące zasoby numeracji.

 

 

Leave a Reply