T-Mobile surfowanie za granicą

T-Mobile w swojej ofercie oferuje swoim klientom usługę surfowania w roamingu. Usługę można aktywować wysyłając sms i kosztuje odpowiednio:

Ważność Pakiet danych Opłata Dla kogo? Po przekroczeniu
transferu
Dzień 50 MB 60,27 zł Sporadycznie
korzystasz z internetu
blokada
Tydzień 500 MB 97,17 zł Często
korzystasz z internetu
blokada
Tydzień 1 GB 183,27 zł Intensywnie
korzystasz z internetu
blokada

T-Mobile jak widać zapomniał przy opracowywaniu cennika, że ceny są oderwane od rzeczywistości w jakiej poruszają się klienci. Otóż za podane ceny można już we wszystkich europejskich krajach kupić kartę prepaid z możliwością serfowania przez miesiąc bez opłat. Sprawdziłem to dla następujących krajów: Niemcy, Belgia, UK, Szwecja, Dania, Chorwacja, Słowenia. Czy T-Mobile buduje swoją ofertę myśląc , że zarobi na naiwności swoich klientów ? Wierzę , że nie ale wtedy nasuwa się pytanie dla kogo ta usługa ?

UKE wprowadza nowe stawki MTR na 2013 – będzie taniej

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej określił obowiązki regulacyjne i nowe stawki rozliczeń hurtowych dla siedmiu operatorów telefonii komórkowej w zakresie usługi zakańczania połączeń głosowych – poinformowało UKE w poniedziałek w komunikacie.

“Od 1 stycznia 2013 roku obniżone stawki MTR (Mobile Termination Rate – płaci je operator sieci, z której jest wykonywane połączenie – operatorowi sieci, do której połączenie to jest przekazywane – PAP) zaczną obowiązywać w rozliczeniach międzyoperatorskich” –

podało UKE w komunikacie.

Poinformowano, że decyzje podpisane przez Prezes UKE Magdalenę Gaj dotyczą takich operatorów jak:

Aero2, Centernet, Mobyland, P4, Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa, Polska Telefonia Komórkowa Centertel.

“Decyzje wprowadzają nowe stawki za zakańczanie połączeń na jednolitym poziomie dla wszystkich sieci telefonii komórkowej. W pierwszej połowie 2013 r. operatorzy będą mogli stosować przejściową stawkę MTR w wysokości 8,26 groszy za 1 minutę połączenia głosowego. Natomiast od 1 lipca 2013 r. wejdą w życie docelowe stawki MTR na jednolitym dla wszystkich operatorów sieci komórkowych poziomie 4,29 groszy za 1 minutę, w oparciu o stworzony przez Prezesa UKE model operatora efektywnego”

Zgodnie z informacją UKE w zależności od operatora sieci telefonii komórkowej, docelowa obniżka stawek MTR w rozliczeniach hurtowych wyniesie od 65 proc. do 85 proc.

“Zdaniem Prezesa UKE wdrożenie nowych zasad rozliczeń międzyoperatorskich wprowadza długo oczekiwaną przez konsumentów symetrię w opłatach za połączenia do każdej sieci komórkowej, jak również powinno przełożyć się na dalsze spadki cen detalicznych za połączenia telefoniczne” .

W komunikacie wskazano, że decyzje o wprowadzeniu nowych stawek MTR uzyskały akceptację Komisji Europejskiej. Podkreślono, że decyzje zawierają rygor natychmiastowej wykonalności.

“Oznacza to, że obowiązki regulacyjne nałożone niniejszymi decyzjami i wprowadzone nimi niższe stawki MTR, powinny być wdrażane przez operatorów sieci ruchomych w drodze odpowiednich aneksów do umów międzyoperatorskich natychmiast po doręczeniu tych decyzji, bez konieczności dodatkowej ingerencji Prezesa UKE, co było wielokrotnie podnoszone także przez Komisję Europejską w trakcie prac nad decyzjami ustalającymi poziom MTR na rynku polskim”

 

 

Rozmowy przez komórkę będą tańsze – Na obniżce stawek MTR, stosowanych w rozliczeniach między operatorami, zyskają konsumenci, bo koszt minuty rozmowy powinien spaść. Docelowo stawki będą niższe – w przypadku niektórych przedsiębiorców – nawet o 85 proc

źródło PAP

 

Nowe oblicze NSRM HP w Orange

Quote

Już ponad dwa lata minęło od wdrożenia nowego systemu rozliczeniowego dla obsługi klientów operatorów. NSRM HP bo mowa właśnie o nim powstał jako wynik realizacji wytycznych regulatora. W celu ograniczenia czasu wdrożenia  i ograniczenia kosztów management podjął decyzje żeby system wdrożyć na istniejącej infrastrukturze MainFrame. Od tego historycznego wdrożenia zaszło w NSRM HP dużo pozytywnych zmian. W ostatniej edycji  powiało nowymi technologiami, znaczna część komponentów nowego systemu zrealizowana została w technologii java, natomiast jako serwer aplikacji wykorzystano WAS‘a (websphere application server). Takie rozwiązanie to milowy krok w kierunku likwidacji technologii CICS’owej i znacznemu ograniczeniu kosztów eksploatacji infrastruktury MainFrame. Całkowite przejście na technologię WAS i całkowita likwidacja CICS’ów ograniczyła by koszty eksploatacji infrastruktury MainFrame przynajmniej o połowę, a w przyszłości w łatwy sposób umożliwiła by zejście z systemem NSRM HP z infrastruktury MainFrame.

Orange – zapowiedź dużych zmian w obszarze systemów informatycznych

Według nie potwierdzonych jeszcze informacji Orange w ramach programu wdrażania nowych systemów informatycznych zdecydował, że wersja Oracle BRM 7.4 nie będzie dalej rozwijana natomiast prace będą kontynuowane w BRM v 7.5.  Jeśli informacje zostaną potwierdzone Orange stanie przed decyzją czy i jeśli tak to jak przenieść dotychczas wprowadzone implementacje do wyższej wersji – także te narzucone przez regulatora (UKE). Normalnie przejście do nowszej wersji BRM realizuje się przez upgrade jednak w przypadku Orange może to być utrudnione ze względu na dużą ilość customizacji.
Mówi się też o tym , że Orange zdecydował o całkowitym zamknięciu projektu wdrożenia SAP. Jakby tego było mało mają nastąpić zmiany także w obszarze CRM. Siebel zostałby następcą PeopleSoft. Gdyby wszystkie te informacje okazały się prawdziwe  wówczas mielibyśmy projekt na skale europejską, jeśli nie światową, co dobrze świadczy o Orange Polska a mówiąc wprost osobach podejmujących te decyzje – systemy informatyczne muszą nadążać za trendami rynkowymi. Rozumiem jednak ,że decydenci będą konsekwentni do końca i podejmą również decyzję o wymianie systemu do obsługi sieci teleinformatycznej (KSP) oraz zasłużonego Kobat Kolektor’a (system kolekcji danych billingowych)

Prezydent podpisał nowelizację Prawa telekomunikacyjnego

Zrodlo informacji: Urząd Komunikacji Elektronicznej

10 grudnia Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Prawa telekomunikacyjnego dostosowującego polskie przepisy do uregulowań Unii Europejskiej. Nowe przepisy wejdą w życie 30 dni po ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

Zmiany wynikające z uregulowań europejskich mają na celu rozszerzenie uprawnień abonentów i użytkowników, wzmocnienie ochrony danych osobowych oraz zwiększenie konkurencyjność w zakresie usług telekomunikacyjnych.

Nowelizacja wprowadza m.in. możliwość zawierania umowy w formie elektronicznej oraz obowiązek informowania klienta o przekroczeniu limitu transmisji danych. Niezwykle ważne jest także skrócenie do jednego dnia czasu przeniesienia numeru do innej sieci telekomunikacyjnej. Dodatkowo nowe przepisy skracają do 12 miesięcy (z dotychczasowych 24) czas retencji danych przechowywanych przez operatorów.

Szczególne znaczenie dla wszystkich konsumentów mają zapisy ustawy dotyczące umów, regulaminów i cenników, które muszą mieć formę zrozumiałą i dostępną dla klientów. Z chwilą wejścia w życie nowych przepisów operatorzy utracą możliwość narzucania abonentom długoterminowych i niekorzystnych umów – pierwsza umowa nie będzie mogła obowiązywać dłużej niż dwa lata. Konsumenci zyskują także możliwość zawierania umów na czas krótszy niż rok.

Kolejna ważna zmiana to możliwość zawarcia umowy drogą elektroniczną, za pomocą formularzy dostępnych na stronach internetowych operatorów. Nowe przepisy wspomagają konsumenta w świadomym podejmowaniu decyzji o zawarciu umowy, którą można będzie zawierać bez konieczności składania wizyty w punktach i salonach obsługi klienta oraz po dokładnym zapoznaniu się z proponowanymi warunkami umowy.

A więc jak już wcześniej pisałem nowe zmiany powinny w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy jakości usług telekomunikacyjnych. Nowe Prawo Telekomunikacyjne bez wątpienia dostarcza silnego narzędzia do walki z nieuczciwymi praktykami operatorów. Dobrym przykładem jest choćby przeniesienie numeru do innego operatora. Obecna ustawa nie określa bezwzględnego terminu w jakim ma nastąpić przeniesienie. Operatorzy skutecznie zabezpieczyli się klauzulami w umowach, gdzie drobną czcionką zastrzega się możliwość wydłużenia czasu np gdy klient w formularzu pomylił się w mało istotnej kwestii lub nie wypełnił wszystkich wymaganych pól. Klienci dodatkowo narzekali na bardzo zawiłe i niezrozumiałe dla nich pytania w tych formularzach. Jednym słowem robiło się wszystko aby jak najbardziej utrudnić albo przynajmniej wydłużyć czas przeniesienia numeru.

Fragment Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Art. 71.
1. Abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do publicznej sieci
telefonicznej może żądać przy zmianie dostawcy usług przeniesienia przydzielonego numeru do
istniejącej sieci operatora na:
1) obszarze geograficznym – w przypadku numerów geograficznych;
2) terenie całego kraju – w przypadku numerów niegeograficznych.
1a. (uchylony).
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przenoszenia numerów pomiędzy stacjonarnymi i ruchomymi
publicznymi sieciami telefonicznymi.
3. Za przeniesienie przydzielonego numeru nie pobiera się opłat od abonenta.
4. Prezes UKE prowadzi bazę danych zawierającą przeniesione numery, o których mowa w ust. 1.
5. Operator publicznej sieci telefonicznej jest obowiązany połączyć tę sieć bezpośrednio lub za
pośrednictwem publicznej sieci telefonicznej innego operatora z bazą danych, o której mowa w ust.
4. Operator publicznej sieci telefonicznej jest obowiązany dokonywać na bieżąco aktualizacji bazy
danych, o której mowa w ust. 4.
Art. 71a.
Abonent, o którym mowa w art. 71, żądając przeniesienia przydzielonego numeru może rozwiązać umowę z dotychczasowym dostawcą usług bez zachowania terminów wypowiedzenia określonych w rozwiązywanej umowie. W takim przypadku abonent jest obowiązany do uiszczenia opłaty dotychczasowemu dostawcy usług w wysokości nieprzekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia, nie wyższej jednak niż opłata abonamentowa za jeden okres rozliczeniowy, powiększonej o roszczenie związane z ulgą przyznaną abonentowi obliczoną proporcjonalnie do czasu pozostającego do zakończenia trwania umowy.
Art. 72.
1. Abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej operatora o znaczącej pozycji rynkowej może wybrać dowolnego
dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych, którego usługi są dostępne w połączonych
sieciach.
2. Z tytułu dokonania wyboru dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych, o którym mowa
w ust. 1, nie przysługuje roszczenie w stosunku do abonenta.
3. Kierując się potrzebami abonentów w zakresie wyboru dostawcy usług, Prezes UKE, po
przeprowadzeniu zgodnie z art. 21 analizy rynku usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej, może w drodze decyzji, o której mowa w art. 24, nałożyć na wyznaczonego operatora o
znaczącej pozycji na tym rynku obowiązek realizacji na rzecz abonentów przyłączonych do jego sieci
uprawnienia, o którym mowa w ust. 1.
Art. 73.
Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, warunki korzystania z
uprawnień, o których mowa w art. 69-72, uwzględniając dostępność usług telefonicznych, możliwości
techniczne publicznych sieci telefonicznych oraz istniejące zasoby numeracji.

 

 

Polkomel rozpoczyna modernizację sieci, chce 66% pokrycia LTE do połowy 2014 r.

Plus rozpoczął rollout, czyli modernizację swojej sieci, którego celem jest udostępnienie sieci LTE dla ok. 66% populacji Polski do połowy 2014 r. wobec 35% obecnie, wynika z komunikatu spółki.

“Obecna rozbudowa sieci jest niezbędna, ale zapewni znacznie szerszy dostęp do usług w najnowocześniejszych technologiach, pozwalających na oferowanie kolejnych innowacyjnych rozwiązań” – powiedział członek zarządu Polkomtela Wojciech Pytel, cytowany w komunikacie.

“Chcemy, by do połowy 2014 roku praktycznie cała populacja Polski znalazła się w zasięgu technologii HSPA/HSPA+ oraz tak bardzo rozbudować sieć LTE, by była ona dostępna dla ok. 66% populacji Polski” – dodał.

Obecnie w sieci Plus w zasięgu technologii LTE jest 35% populacji kraju, a w technologii HSPA/HSPA+ znajduje się już 87% populacji. Spółka podkreśla, że jest jedynym polskim operatorem komórkowym oferującym ultraszybki dostęp do internetu w technologii LTE i wraz z Cyfrowym Polsatem znalazł się “w gronie pionierów nowej technologii”.